Giá Trị Cốt Lõi


CHUYÊN NGHIỆP : Đội ngũ CBCNV thành thạo công việc, năng động, sáng tạo và hiệu quả.   

LIÊN KẾT : Thống nhất, khả năng làm việc theo nhóm, phối hợp giữa các bộ phận trongCông Ty.

TRUNG THÀNH : Trung thành với lợi ích của Công Ty là lợi ích Quốc gia.

CON NGƯỜI : Tôn trọng đổi mới, đồng đội; Phát huy tối đa tiềm năng của mỗi người.

HỘI NHẬP : Toàn cầu hóa.

TRUYỀN THỐNG : Phát huy truyền thống và tinh thần "Những chiến sĩ tiên phong".